Phòng khám Sản phụ khoa - Kế hoạch hóa gia đình Marie Stopes tại Nghệ An